ພະຍາດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັກສາ - ແຕ່ຫາກເຈັບກະເພາະໃຫ້ນຳໃຊ້ SAFFRON
Odoo • A picture with a caption

  1. ຖ້າເຈົ້າກຳລັງເຈັບກະເພາະຫລືຢາກປ້ອງກັນພະຍາດໂລກກະເພາະໃຫ້ຮັກສາສຸຂະພາບຕົວເອງຫລືປິ່ນປົວອາການເຈັບກະເພາະໄດ້ເລີຍຕອນນີ້

  2. ອາດເຮັດໃຫ້ກະເພາະແຕກ,ຫລື ວ່າສຸກເສີນຊວ່ຍບໍ່ທັນ

  3. ປະໄວ້ດົນບໍ່ປອ້ງກັນບາງເທື່ອອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນໂລກຕັບໄດ້

  4. ບາງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເມື່ອຍຫລາຍໄປກວ່ານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນລົມໄດ້,ກິນບໍ່ໄດ້,ດື່ມບໍ່ໄດ້,ເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້,ເມື່ອຍ,ຕອ້ງການຢາກເຮັດຫຍັງເພື່ອປອ້ງກັນໂລກກະເພາະ:ໃຫ້ທ່ານໝໍກວດເບິ່ງໃຫ້ຮູ້ວ່າໂລກກະເພາະຕອນນີ້ມັນຢູ່ຈຸດໄດແລ້ວ

  5. ລົດອາການຄວາມຕຶງຄຽດ,ຄິດຫລາຍໃນການດຳລົງຊີວິດ,ວຽກງານ

  6. ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ Saffron - ຫລືເກສອນດອກໄມ້ປະສົມກັບນ້ຳເພື່ອໄດດື່ມທຸກມື້(ຫລັງ 1 ອາທິດຈະເຫັນໄດ້ວ່າສຸຂະພາບແຂງແຮງຂື້ນ)

  7. ໃຊ້ Saffron ເພື້ອເຮັດເຄື່ອງເທດມີວິຕາວິນສູງສຳຄັນແມ່ນຊວ່ຍປອ້ງກັນໂລກກະເພາະ

 

ເປັນຫຍັງທຸກຄົນຈື່ງເລືອກ Saffron ເພື່ອຮັກສາອາການເຈັບກະເພາະ?