ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເມື່ອດື່ມ saffron ໃນການປິ່ນປົວອາການນອນບໍ່ຫລັບ
ZENY SAFFRON

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເມື່ອດື່ມ saffron ໃນການປິ່ນປົວອາການນອນບໍ່ຫລັບ. ການປິ່ນປົວອາການນອນບໍ່ຫລັບດ້ວຍວິທີດື່ມ Saffron ແມ່ນວິທີທີ່ປອດໄພ, ມີຄຸນປະໂຫຍດສູງ. ແຕ່ວ່າ, ໃນເວລານໍາໃຊ້ທຸກທ່ານຄວນເອົາໃຈໃສ່ບາງບັນຫາຄື:


ບໍ່ຄວນໃຊ້ Saffron ຫຼາຍເກີນໄປ, ຄວນໃຊ້ໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະຫລີກລ້ຽງຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ. ປະລິມານຂອງ saffron ໃນໜຶ່ງເດືອນຄວນໃຊ້ພຽງແຕ່ປະມານ 3 gam ເທົ່ານັ້ນ, ໃນ 3 gam ເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານຄວນແບ່ງໃຫ້ທຸກມື້ໃນເດືອນໜຶ່ງເທົ່າກັນ ແລະໃຊ້ຕໍ່ເນື່ອງ

ຖ້າທ່ານໃຊ້ນໍ້າມີອຸນຫະພູມປະມານ 70 – 80 ອົງສາ ພຽງແຕ່ 5 – 10 ນາທີ Saffron ຈະລະລາຍໝົດ. ຖ້າໃຊ້ນໍ້າເຢັນ,ຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 10 -15 ນາທີ, ແຕ່ວ່າເພື່ອບັນເທົາສະພາບການຂາດນອນທ່ານຄວນໃຊ້ນໍ້າອຸ່ນ. Saffron ຈະຮັບຜົນໄວທີ່ສຸດ ແລະຫຼາຍທີ່ສຸດເມື່ອທ່ານປະຕິບັດຄຽງຄູ່ກັບການໃຊ້ຊີວິດທີ່ດີ. ຈໍາກັດການນອນເດິກ, ບໍ່ໃຊ້ສານກະຕຸ້ນ, ມີລະບົບການກິນດື່ມ ແລະການດໍາລົງຊີວິດຖືກວິທະຍາສາດ.


ການອຶດນອນ, ນອນບໍ່ຫລັບມີຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ກັບສຸຂະພາບຂອງແຕ່ລະຄົນ. ຈົ່ງຄອຍເບີ່ງອາການຮ່າງກາຍຂອງທ່ານເພື່ອມີວິທີແກ້ໄຂ ແລະປິ່ນປົວເໝາະສົມທີ່ສຸດເດີ. ຖ້າທ່ານກໍາລັງພົບບັນຫາ: ນອນບໍ່ຫຼັບ, ນອນບໍ່ພຽງພໍ, ຫລັບໆຕື່ນໆເປັນປະຈໍາ ແລະກັບມານອນຄືນພັດຫລັບຍາກ ຈົ່ງຕິດຕໍ່ກັບ ZENY ເພື່ອໄດ້ຮັບຄໍາປຶກສາຢ່າງລະອຽດ. 

ວິທີດື່ມ Saffron ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫາຍຂາດອາການນອນບໍ່ຫລັບ
ZENY SAFFRON