#ສຸຂະພາບຂອງລູກແມ່ນຄວາມສຸກຂອງແມ່
Odoo • Image and Text

ຂໍຂອບໃຈພວກທ່ານທຸກໆຄົນທີ່ຢູ່ໃນ ZENY SAFFRON,ຍ້ອນມີພວກທ່ານດຽວນີ້ລູກຂອງຂ້ອຍຈຶ່ງກິນແຊບນອນຫລັບດີຂຶ້ນ ເວລາແລ່ນຫຼິ້ນກັບໝູ່ເພື່ອນກໍ່ມ່ວນຊື່ນ,ເວລາທີ່ເຮັດກິດຈະກຳກໍ່ມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂື້ນ ແຕ່ກ່ອນແມ່ນຈະບໍ່ມັກກິນເຂົ້າ,ເວລາກິນເຂົ້າກໍ່ກິນໄດ້ນ້ອຍ,ນ້ຳໜັກກໍ່ນ້ອຍສຸຂະພາບກໍ່ບໍ່ແຂງແຮງ ຂ້ອຍໄດ້ຊອກຫາທຸກວິທີ່ທາງແລ້ວແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຜົນ,ແຕ່ສຸດທ້າຍເມື່ອຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ SAFFRON ທີ່ສະໜັບສະໜູນລະບົບຍ່ອຍອາຫານ ຂ້ອຍຈື່ງໄດ້ຫັນໄປຫາ ZENY SAFFRON ເພື່ອຂໍຄຳແນະນຳ. ຂໍຂອບໃຈພວກທ່ານທຸກຄົນທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາກັບຂ້ອຍແລະວິທີການນໍາໃຊ້ SAFFRON ໃນທຸກໆມື້ແນວໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບຜົນດີທີ່ສຸດ, ຂ້ອຍຈະແບ່ງປັນແລະແນະນໍາ SAFFRON ຂອງ ZENY SAFFRON ໃຫ້ກັບໝູ່ເພື່ອນແລະຄົນສະນິດຂອງຂ້ອຍ


 

#ນີ້ແມ່ນຮູບພາບຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍທີ່ໄດ້ນຳມາແບ່ງປັນກັບ ZENY SAFFRON.