@ຜິວຫນັງແກ່ຫ່ຽວຍານ, ຈະບໍ່ຕ້ອງກັງວົນໃຈອີກຕໍ່ໄປ ເມື່ອນໍາໃຊ້ Saffron.
w

ປີນີ້ຂ້ອຍມີອາຍຸ 38ປີ. ຂ້ອຍເປັນພະນັກງານໃນທະນາຄານ, ແຕ່ຂ້ອຍຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈເວລາທີ່ພົວພັນກັບລູກຄ້າແລະເພື່ອນຮ່ວມງານ ເພາະວ່າຜິວຂອງຂ້ອຍນັ້ນແກ່ກ່ອນອາຍຸ. - ແທນທີ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຂ້ອຍເຮັດວຽກນັ້ນ ຜິວໜັງຈະແກ່ຊ້າກວ່າທຸກຄົນ ແຕ່ດ້ວຍເຫດຜົນຫຍັງ ຜິວຂອງຂ້ອຍຈຶ່ງແກ່ກ່ອນອາຍຸ. - ຂ້ອຍໃຊ້ຄຣີມຫລາຍປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງໄປຮັກສາພ້ອມ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຜົນຕາມທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການ, ນັບມື້ນັບເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຂາດຄວາມຫມັ້ນໃຈທີ່ຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບທຸກຄົນ. - ສຸດທ້າຍ ເທວະດາກໍ່ຍິ້ມໃຫ້ກັບຂ້ອຍ ເມື່ອມີລູກຄ້າຄົນຫນຶ່ງໄດ້ມອບ Saffron ຊຸດຫນຶ່ງໃຫ້ກັບໄປໃຊ້ ,ດ້ວຍຄວາມປາຖະໜາຂອງລູກຄ້າແມ່ນຢາກຊ່ວຍໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ກັບໄປແກ້ໄຂຜິວທີ່ແກ່ຫ່ຽວຍານຂອງໂຕເອງ - ຂ້ອຍປະຫລາດໃຈກັບຂອງຂັວນທີ່ລູກຄ້າໄດ້ມອບໃຫ້ ຈາກນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ເລີ່ມໃຊ້ມັນ ແລະຫຼັງຈາກນຳໃຊ້ມາເປັນເວລາ 3ເດືອນ, ຜິວຂອງຂ້ອຍດີຂື້ນຫຼາຍ, ບໍ່ມີຮອຍຫ່ຽວແລະຍານຄືແຕ່ກ່ອນ. ເປັນສິ່ງຫນຶ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ທີ່ເກີດຂື້ນກັບຂ້ອຍ ຕອນນັ້ນທີ່ເຄີຍຢູ່ກັບຄວາມອາຍຂອງໂຕເອງ, ແຕ່ຕອນນີ້ຂ້ອຍມີຄວາມໝັ້ນໃຈຫລາຍ ເວລາອອກໄປພົວພັນກັບລູກຄ້າແລະເພື່ອນຮ່ວມງານ. - ຂໍຂອບໃຈລູກຄ້າທີ່ຮັກແພງ ແລະ ຂໍຂອບໃຈ Saffron ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍຂ້ອຍໄດ້ຫລຸດພົ້ນຈາກການຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງຂ້ອຍໃນທຸກໆມື້.

Odoo • Text and Image

 

@ຫຼັງຈາກ 2 ເດືອນຂອງການນໍາໃຊ້ Saffron ຂ້ອຍໄດ້ກັບຄືນສູ່ຜິວທີ່ຍັງໄວໜຸ່ມ.
g