#ເອົາສຸຂະພາບກັບຄືນມາດ້ວຍ “ສິນຄ້າຫາຍາກ” ຂອງ Zeny
Odoo • Image and Text

ຂໍໂທດໝູ່ເພື່ອນທຸກຄົນທີ່ ZENY SAFFRON, ຍ້ອນແຕ່ກອ່ນຂ້ອຍບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ກັບພວກເຈົ້າ, ບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ SAFFRON ຈະສາມາດຊ່ວຍປັບປຸ່ງສຸຂະພາບຂອງຕົນ. ມື້ນັ້ນຂ້ອຍມີຄວາມສິ້ນຫວັງຫຼາຍ, ຍ້ອນພະຍາດຕັບອັກເສບຂອງຕົນ, ຂ້ອຍຄິດວ່າຈະບໍ່ມີວິທີໃດສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ມັນ, ຖ້າໄປໂຮງໝໍໃຊ້ຢາເຂິ່ງໝົດຊີວິດນີ້ຂ້ອຍຈະຕ້ອງຕິດພັນກັບມັນ, ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍບໍ່ຢາກ. ຄວາມໂຊກດີໄດ້ມາຫາຂ້ອຍເມື່ອໄດ້ພວກເຈົ້າໃຫ້ຄໍາປຶກສາຢ່າງສຸດໃຈກ່ຽວກັບ SAFFRON, ສຸຂະພາຍຂອງຂ້ອຍໄດ້ດີຫຼາຍຂຶ້ນ, ທ່ານໝໍວ່າຖ້າມັນພັດທະນາຢ່າງດີຄືແນວນີ້, ອີກເວລາໜຶ່ງຂ້ອຍຈະສາມາດເຮັດວຽກ ແລະດໍາລົງຊີວິດຄືປົກກະຕິ ຂອບໃຈຫຼາຍໆເດີ! ໝູ່ເພື່ອນ ZENY SAFFRON, ຂ້ອຍຈະກັບຄືນ ແລະນໍາໃຊ້ຕື່ນອີກຫຼາຍຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຈົ້າ, ດີເລີດຢ່າງແທ້ໆ..

 

#ຢ່າຮີບຮ້ອນແລະຫາເງິນ, ໃຊ້ເວລາ 1 ນາທີເພື່ອອ່ານບົດຄວາມນີ້ກ່ອນມັນຊ້າເກີນໄປ