#ນີ້ແມ່ນຮູບພາບຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍທີ່ໄດ້ນຳມາແບ່ງປັນກັບ ZENY SAFFRON.
Odoo • Image and Text

ນີ້ແມ່ນຮູບພາບຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍທີ່ໄດ້ນຳມາແບ່ງປັນກັບ ZENY SAFFRON. ຂໍຂອບໃຈພວກທ່ານທີ່ໄດ້ນໍາເອົາ SAFFRON ມາເຖິງຄອບຄົວຂ້ອຍ, ຊ່ວຍໃຫ້ສຸຂະພາບຜົວຂ້ອຍດີຂຶ້ນຫຼາຍ. ກ່ອນໜ້ານີ້ລາວຕ້ອງໄດ້ໄປງານລ້ຽງຕະຫຼອດ, ເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມຕຶງຄຽດແລະກົດຄວາມດັນສະນັ້ນເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຊຸດໂສມລົງຫຼາຍ. ຕັ້ງແຕ່ຊື້ SAFFRON ຂອງພວກທ່ານມາໃຫ້ຜົວແລະຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍນໍາໃຊ້ສຸຂະພາບຂອງຜົວຂ້ອຍແລະຄົນໃນຄອບຄົວກໍ່ໄດ້ຂຶ້ນຫຼາຍ. ສ່ວນຜິວຂອງຂ້ອຍກໍ່ນຽນນຸ້ມແລະງາມຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ,ເວລາອອກໄປນອກໝູ່ເພື່ອນກໍ່ຫຍ້ອງວ່າງາມຂື້ນ,ເວລານັ້ນຂ້ອຍຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍທີ່ມີຄົນຫຍ້ອງ ຂ້ອຍຂໍອວຍພອນໃຫ້ພວກທ່ານທຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນ ZENY SAFFRON ຈົ່ງມີຄວາມສຸກແລະຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ,ໂອກາດໜ້າຂ້ອຍຈະກັບມາຊື້ຕື່ມອີກເພື່ອນໍາໄປໃຊ້ແລະຈະນຳໄປແນະນໍາໃຫ້ໝູ່ຂອງຂ້ອຍອີກ...

 

#ດ້ານລຸ່ມນີ້ແມ່ນຈົດໝາຍຂອບໃຈຈາກທ່ານນາງ poppy ເຖິງ Zeny ຫຼັງຈາກໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ກັບແມ່ຂອງລາວບໍ່ໃຫ້ທຸກທໍລະມານຈາກອາການເຈັບປວດໂລກຂໍ້ເຂົ່າເສື່ອມໃນຜູ້ສູງອາຍຸ