@ຂອບໃຈSaffron ທີ່ເຮັດໃຫ້ພໍ່ກັບແມ່ຂອງຂ້ອຍກັບມານອນຫລັບດີ.